1391/09/29

عكسهاي تزيين سفره و ميوه شب يلدا

 
 

 عكس مدل تزيين سفره و ميوه شب يلدا

 

عكس مدل تزيين سفره و ميوه شب يلدا

عكس از تزيين هندوانه شب يلدا,مدل تزيين شب يلدا ۹۱

عكس مدل تزيين سفره و ميوه شب يلدا

عكس مدل تزيين سفره و ميوه شب يلدا

چيدن سفره شب يلدا,آموزش سفره آرايي شب يلدا

عكس مدل تزيين سفره و ميوه شب يلدا

طرح زدن هندوانه شب يلدا

افزودنعكس مدل تزيين سفره و ميوه شب يلدا

عكس مدل تزيين سفره و ميوه شب يلدا

عكس مدل تزيين سفره و ميوه شب يلدا

عكس مدل تزيين سفره و ميوه شب يلدا

عكس مدل تزيين سفره و ميوه شب يلدا

عكس مدل تزيين سفره و ميوه شب يلدا

عكس مدل تزيين سفره و ميوه شب يلدا

عكس مدل تزيين سفره و ميوه شب يلدا

ميوه آرايي و تزيين شب يلدا

عكس مدل تزيين سفره و ميوه شب يلدا

عكس مدل تزيين سفره و ميوه شب يلدا

سفره شب يلدا,شب يلداي ۹۱,عكسهاي چيدمان شب يلدا

عكس مدل تزيين سفره و ميوه شب يلدا

عكس مدل تزيين سفره و ميوه شب يلدا

 

عكس مدل تزيين سفره و ميوه شب يلدا

عكس مدل تزيين سفره و ميوه شب يلدا

 

 

ميوه آرايي شب يلدا

 

ميوه آرايي شب يلدا , تزيين ميوه هاي شب يلدا

ميوه آرايي شب يلدا

ميوه آرايي شب يلدا , تزيين ميوه هاي شب يلدا

ميوه آرايي شب يلدا

ميوه آرايي شب يلدا , تزيين ميوه هاي شب يلدا

ميوه آرايي شب يلدا

ميوه آرايي شب يلدا , تزيين ميوه هاي شب يلدا

ميوه آرايي شب يلدا

ميوه آرايي شب يلدا , تزيين ميوه هاي شب يلدا

ميوه آرايي شب يلدا

ميوه آرايي شب يلدا , تزيين ميوه هاي شب يلدا

ميوه آرايي شب يلدا

ميوه آرايي شب يلدا , تزيين ميوه هاي شب يلدا

ميوه آرايي شب يلدا

ميوه آرايي شب يلدا , تزيين ميوه هاي شب يلدا

ميوه آرايي شب يلدا

ميوه آرايي شب يلدا , تزيين ميوه هاي شب يلدا

ميوه آرايي شب يلدا

ميوه آرايي شب يلدا , تزيين ميوه هاي شب يلدا

ميوه آرايي شب يلدا

ميوه آرايي شب يلدا , تزيين ميوه هاي شب يلدا

منبع :

 

انار شب يلدا را اينطوري تزيين كنيد !

 

انار شب يلدا را اينطوري تزيين كنيد !

 

 


در مراسم هاي آييني ما ايرانيان، انار از جايگاه خاصي برخوردار است و حضورش در سفره هاي ما به معناي عشق و پاكي و دوستي مي باشد. انار در سفره شب يلدا زيبايي آن را دو چندان مي كند .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yasgroup